Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: estilo ti Vancouver

Daytoy ti pagsurotan a kategoria para kadagiti dakamat ti CS1 nga addaan kadagit biddut ti estilo ti Vancouver.

Biddut ti estilo ti Vancouver

Daytoy a biddut ket ireporta dagiti dakamat nga agus-usar iti |name-list-format=vanc. Gawidan ti estilo ti Vancouver dagiti nagan ti mannurat wenno editor iti alpabeto a Latin. Para kadagiti panggep iti daytoy a pangsubok, ipalawag ti Modulo:Citation/CS1 ti alpabeto a Latin a kas dagiti letra kadagiti agasmang ti karakter ti Latin ti Unicode:

Dagiti Kontrol ti C0 ken Batayan a Latin[1] (0041–005A, 0061–007A)
Dagiti Kontrol ti C1 ken Suplemento ti Latin-1[2] (00C0–00D6, 00D8–00F6, 00F8–00FF)
Latin ti Naipaatiddog nga A[3] (0100–017F)
Latin ti Naipaatiddog nga B[4] (0180–01BF, 01C4–024F)

Daytoy a biddut ket maireporta pay no ti mannurat ti korporado wenno instituto ket nailista iti |vauthors= nga awanan kadagiti husto a pangilimitado. Dagiti mannurat ti korporado ket naskenda a mailista iti daytoy a waya:

|vauthors=First Surname FM, Surname AB, ((Corporate or institutional Author)), Lastsurname XY

Bayat a kadawyan a husto, sagpaminsan a dagiti nagan iti panid ti PMID ket aglaon kadagiti biddut no ti apelyido ti mannurat ket addaan iti bassit a letra iti nobiliario a partikula. Kas pagarigan, ti PMID 17726700 ket ilistana ni Magnus von Knebel Doeberitz a ka ni Doeberitz Mv ken saan daytoy a husto. Ti nagan daytoy a mannurat ket nasken koma a nailista a kas |vauthors=von Knebel Doeberitz M.[5]

Adda dagiti dadduma a pangtuldek a mamarkaan a kas maysa a biddut. Kas pagarigan, ti Unicode U+2019, ti kanawan a bugbugtong a marka ti insasao, ket agpataud iti maysa a biddut gapu ta daytoy ket saan a miembro dagiti agasmang ti karakter ti Latin a naibaga dita ngato: |vauthors=Vant Veer M. Sukatan daytoy a karakter iti nalinteg (wenno typewriter) nga apostrophe: |vauthors=Van't Veer M.

Ti mangsolbar daytoy a biddut, Iromanisado dagiti nagan ti mannurat ken editor.[6] Ti panangiromanisado ket mabalin a pagresultaan dagiti inisial iti dua a letra, kas pagarigan, ti letra ti Griego iti 'Θ' ket Mairomanisado iti 'Th'.[7] No dagiti nagan ti mannurat ket addaanda iti kastoy nga inisial, saan a maammuan ti Modulo:Citation/CS1 no daytoy a kita ti inisial ket kamali wenno lehitimado a Nairomanisado a karakter isu a mangiparuar ti biddut ti Vancouver. Ti mangpasardeng ti biddut kalpasan ti panangikeddeng ti dua a karakter nga inisial ket husto ken saan a kamali, tratuen ti nagan a kas isuda ket korporado a nagan babaen ti panagbalkot daytoy iti doble a parentesis: |vauthors=…, Tatarinov IuS, …|vauthors=…, ((Tatarinov IuS)), …

Iti pay maipada, dagiti addaan iti hyphen a naited nga Insik a nagan ket mabalinda nga agparang kadagiti listaan ti PubMed. Kaspagarigan: ti 'Wang Hsien-yu' ket mabalin a mailista iti PubMed a kas 'Wang Hy' a pagresultaan ti biddut ti Vancouver. No mapasamak daytoy, ken kalpasan ti panagpasingked a dagiti kasta a nagan ket husto, balkoten ida kadagiti doble a parentesis.

Dagiti panid nga agraman iti daytoy a biddut ket automatikoda a maikabil iti Kategoria:Dagiti biddut ti CS1: estilo ti Vancouver.[a]


Dagiti nota urnosen

  1. ^ Dagiti panid kadagiti nagan ti espasio ti Kategoria tungtungan, Papeles tungtungan, Tulong tungtungan, MediaWiki tungtungan, Modulo tungtungan, Tungtungan, Plantilia tungtungan, Agar-aramat, Agar-aramat tungtungan, ken Wikipedia tungtungan ket saanda a nairaman kadagiti kategoria ti pagsurotan ti biddut. Iti pay maipatinayon, dagiti panid nga agraman kadagiti nagan a maipada kadagiti tabas ti '/[Pp]agipadasan', '/[Pp]angsubok', '/[^/]*[Ll]istan', ken '/[Aa]rkibo' ket saanda a mairaman kadagiti pagsurotan a kategoria.

Dagiti nagibasaran urnosen

  1. ^ "C0 Controls and Basic Latin" (PDF). Unicode. Naala idi 2015-04-19.
  2. ^ "C1 Controls and Latin-1 Supplement" (PDF). Unicode. Naala idi 2015-04-19.
  3. ^ "Latin Extended-A" (PDF). Unicode. Naala idi 2015-04-19.
  4. ^ "Latin Extended-B" (PDF). Unicode. Naala idi 2015-04-19.
  5. ^ "Other surname rules". National Center for Biotechnology Information.
  6. ^ Patrias K (2007). "Names in non-roman alphabets or character-based languages". Iti Wendling D (ed.). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet] (Maika-2 nga ed.). Bethesda: National Library of Medicine.
  7. ^ "Greek" (PDF). Library of Congress.
Daytoy a kategoria ket agdama a saan nga aglaon kadagiti panid wenno midia.
Daytoy a listaan ket mabalin a saan a mangipakita kadagiti kinaudi a sinuksukatan.