Ti Katipunan ket maysa a nalimed a nasionalistiko a gimong wenno tignay iti Filipinas a binangon ni Andres Bonifacio idi 1892 a ti panggepna ti pannakawaywaya ti Filipinasn manipud iti kolonial a turay nga Espaniol kasta met dagiti simmaruno nga Americano a nangkolonia iti pagilian.

Katipuneros: dagiti revolusionario ti Katipunan

Ti nagan a "Katipunan" ket ti nayababa a version ti ofisial a nagan a Tagalog a Kataas-taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng̃ mg̃á Anak ng̃ Bayan (Kangatuan ken Nadayaw a Gunglo dagiti Anak ti Ili).