Listaan dagiti estado ti Estados Unidos babaen ti kangato

Ti kangatuan alugar ti estado ti Estados Unidos ket maipalpalaway iti sabsabali a pamay-an. A dagitoy ti madakawat:

  • Ti kangato ti kangatuan a murdong;
  • ti kangato ti kababaan a murdong;
  • ti pinamagitna ti kangato;
  • ken ti paggiddiatan a baetan dagiti kangatuan a murdong ken dagiti kababaan a murdong.
Dagiti kangatuan a murdong ti estado ket maipakita iti nalabagga a nagtimbukel. Dagiti kababaan a murdong ket maipakita iti berde a kuadrado, mailaksid kadagidiay estado a ti kababaan a kangato ket mairaman dagiti aplaya wenno dagiti igid ti nalatak a danaw.