Maika-10 a Kongreso ti Filipinas

Kongreso ti Filipinas

Ti Maikasangapulo a Kongreso ti Filipinas (Filipino: Ikasampung Kongreso ng Pilipinas) ket ti panagsasarungkar idi ti lehislatura ti Republika ti Filipinas, a buklen ti Senado ken Kamara dagiti Pannakabagi ti Filipinas. Ti pannakaitaripnong it maika-10 a Kongreso ket sinarunona ti sapasap a panagbubutos idi 1995, a nangsukat ti kagudua ti pannakaikameng ti Senado, ken ti intero a pannakaikamemng ti Kamara dagiti Pannakabagi.

Dagiti nagibasaran urnosen