Daytoy a modulo ket mangited iti pangibatayan para iti panagpartuat kadagiti plantilia nga agpataud iti pangsubok a kaso ti plantilia. Bayat a dagiti pangsubok a kaskaso ket mabalin a manual a mapartuat, ti panagusar kadagit naibatay iti Lua a plantilia a kas dagiti maited daytoy a modulo ket nasaysayaat gapu ta dagiti argumento ti plantilia ket nasken laeng a maminsan a maikabil, ti pagbanaganna ket panagpabassit ti ganetget a maaramid iti panagramid kadagiti pangsubok a kaskaso ken panagpabassit iti posibilidad kadagiti kamali iti maikabil.

PanagusarUrnosen

Daytoy a modulo ken nasken a saan a dagus a maawagan. Imbes ket nga usaren dagiti sumaganad a plantilia:

Dagiti plantilia a naibatay iti parametro:

Ti laeng paggiddiatan dagitoy a plantilia ket dagiti kasisigud nga argumentoda. Kas pagarigan, mabalin nga iparang nga agsumbangir dagiti pangsubok a kaso babaen ti Plantilia:Ar-aray ti pangsubok a kaso babaen ti panangibaga ti |_format=columns

Dagiti plantilia a naibatay iti nowiki:

  • Plantilia:Nowiki a pangsubok a kaso - para iti pangsubok a kaskaso a pinartuat manipud ti kodigo ti plantilia a nabalkot kadagiti etiketa ti nowiki (naserbi para iti panangipakita kadagiti panangawag ti narikut a plantilia).

Mabalin pay ti agusar iti pormat iti {{#invoke:pangsubok a kaso ti plantilia|main|parparametro}}. Daytoy ket agusar met laeng kadagiti kasisigud a kas ti Plantilia:Pangsubok a kaso; pangngaasi a kitaen dayta a panid para iti dokumentasion dagiti parametro.

Awan tidagus nga interface iti daytoy a modulo para kadagiti sabali a modulo ti Lua. Dagiti modulo ti Lua ket kadawyan nga agusar kadagiti naibatay ti Lua a pangsubok ti kaso para kadagiti modulo a kas ti Modulo:UnitTests wenno Module:ScribuntoUnit. No nasken unay nga usaren daytoy a modulo, mabalin nga usaren ti frame:expandTemplate iti maysa kadagiti plantilia a nailista dita ngato.

KonpigurasionUrnosen

Daytoy a modulo ket addaan iti konpigurasion iti modulo iti Modulo:Pangsubok a kaso ti plantilia/pannakaaramid. Mabalin nga urnosen tapno aginayon kadagiti baro a pangbalkot a plantilia, wenno baliwan dagiti mensahe nga iparuar ti modulo.