Ti UnitTests ket mangited ti pangsubok a pamay-an a mabalin nga usaren dagiti sabali nga eskritu babaen ti panagusar ti require. Kitaen ti Wikipedia:Lua#Panagsubok para kadagiti salaysay. Ti sumaganad ket kas pagarigan manipud ti Modulo:Kumusta/pangsubok:

-- Pangsubok para iti [[Modulo:Kumusta]]. Pinduten ti tungtunganna a panid tapno maipataray ti pangsubok.
local p = require('Modulo:UnitTests')
 
function p:test_kumusta()
  self:preprocess_equals('{{#invoke:Kumusta | kumusta}}', 'Kumusta amin nga Ilokano, iti lubong!')
end
 
return p

Ti tungtungan a panid ti Modulo tungtungan:Kumusta/pangsubok ket mangpataray iti {{#invoke: Kumusta/pangsubok | run_tests}}. Dagiti pamay-an a kas ti test_kumusta dita ngato ket nasken a mangrugi iti "test".

Dagiti pamay-anUrnosen

run_testsUrnosen

 • run_tests(differs_at): Patarayenna amin a pangsubok. No daytoy ket nainaganan ti "differs_at=1", ti maysa a batong ket mainayonto a mangipakpakita ti umuna a puesto ti karakter nga ayan ti paggiddiatan ti manamnama ken ti pudno a resulta. Kadawyan daytoy a maus-usar iti tungtungan a panid ti pagsubokan.
  {{#invoke:Kumusta/pangsubok|run_tests}}

preprocess_equalsUrnosen

 • preprocess_equals(text, expected): Mangited ti maysa a pisi iti wikitext tapno maproseso ken ti maysa manamnama a pateg. Dagiti eskritu ken plantilia ket mabalin a maiparuar iti isu met laeng a waya iti maysa met laeng a panid.
  self:preprocess_equals('{{#invoke:Kumusta | kumusta}}', 'Kumusta amin nga Ilokano, iti lubong!')

preprocess_equals_manyUrnosen

 • preprocess_equals_many(prefix, suffix, cases): Agaramid kadagiti serie ti preprocess_equals() tawagenna iti maysa nga agsmang iti naited a paris. Automatiko a mangnayon iti naited a prefix ken suffix iti tunggal maysa a teksto.
  self:preprocess_equals_many('{{#invoke:KumustaArgs | add |', '}}', {
    {'2|3', '5'},
    {'-2|2', '0'},
  })

preprocess_equals_preprocessUrnosen

 • preprocess_equals_preprocess(text, expected): Mangited ti dua a pisi iti wikitext tapno maproseso ken mangikeddeng no agpataudda ti isu met laeng a pateg. Naserbi daytoy para iti panangipada kadagiti eskritu kadagiti adda a plantilia.
  self:preprocess_equals_preprocess('{{#invoke:Kumusta | kumusta}}', '{{Kumusta}}')

preprocess_equals_preprocess_manyUrnosen

 • preprocess_equals_preprocess_many(prefix, suffix, cases): Agaramid kadagiti serie ti preprocess_equals_preprocess() mangtawag ti maysa nga agasmang kadagiti naited a paris. Ti prefix/suffix a naited para kadagiti dua nga argumento ket automatiko a mainayon. No iti aniaman a kaso a ti maikadua paset ket saan a nainaganan, ti umuna a paset ket isunto ti mausar.
  self:preprocess_equals_preprocess_many('{{#invoke:Foo | spellnum |', '}}', '{{spellnum', '}}', {
    {'2'}, -- equivalent to {'2','2'},
    {'-2', '-2.0'},
  })

equalsUrnosen

 • equals(name, actual, expected): Mangited ti maysa a nakarkulo a pateg ken ti nanamnama a pateg, ken kitaenna no dagitoy ket agpadpada segun ti == operator. Naserbi daytoy para iti pangsubok kadagiti modulo a nadaremdem a mausar babaen dagiti sabali a modulo nga imbes nga usaren ti #invoke.
  self:equals('Simple addition', 2 + 2, 4)

equals_deepUrnosen

 • equals_deep(name, actual, expected): Kasla iti equals, ngem mangtengngel kadagiti tabla babaen ti panagaramid ti nauneg a panangipada. Dagiti pateg ket nasken a saan nga aglaon kadagiti nagtimbukel a reperensia, gaputa dagitoy ket saan a tinengtengngel babaen ti agdama nga implementasion ket mabalin nga agresulta iti maysa nga awan patinggana a silo.
  self:equals_deep('Table comparison', createRange(1,3), {1,2,3})

Kitaen payUrnosen