Modulo tungtungan:Napalabas a panawen/pangsubok

There are no discussions on this page.

10 ti napaay a pangsubok.

test_main
Teksto Manamnama Pudno
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|15 September 2013}} 90 a bulbulan ti napalabas 7 a tawtawen ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{CURRENTTIMESTAMP}}}} 0 a segsegundo ti napalabas 0 a segsegundo ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|15 September 2013|purge=yes}} 90 a bulbulan ti napalabas (purgaen) 7 a tawtawen ti napalabas (purgaen)
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{CURRENTTIMESTAMP}}|purge=yes}} 0 a segsegundo ti napalabas (purgaen) 0 a segsegundo ti napalabas (purgaen)
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009}} 11 a tawtawen ti napalabas 11 a tawtawen ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=minutes}} 6249253 a minminuto ti napalabas 6249253 a minminuto ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=days}} 4339 nga al-aldaw ti napalabas 4339 nga al-aldaw ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=weeks}} 619 a lawlawas ti napalabas 619 a lawlawas ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=months}} 139 a bulbulan ti napalabas 142 a bulbulan ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2049|magnitude=months}} 331 a bulbulan ti masakbayan 337 a bulbulan ti masakbayan
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|Julio 1}} Biddut: saan a maiwaswas ti umuna a parametro a kas petsa wenno oras. Biddut: saan a maiwaswas ti umuna a parametro a kas petsa wenno oras.
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=fruits}} 374955223 a segsegundo ti napalabas 374955223 a segsegundo ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main}} 0 a segsegundo ti napalabas 0 a segsegundo ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=HoUrS}} 374955223 a segsegundo ti napalabas 374955223 a segsegundo ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|4 August 2057}} 36 a tawtawen ti masakbayan 36 a tawtawen ti masakbayan
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|15 September 2013|ago=iti napalabas}} 90 a bulbulan iti napalabas 7 a tawtawen iti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{CURRENTTIMESTAMP}}|min_magnitude=weeks}} 0 a lawlawas ti napalabas 0 a lawlawas ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|15 September 2013|ago=}} 90 a bulbulan 7 a tawtawen
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{#time: r | -12 months -14 days}}|magnitude=months|spellout=yes}} sangapulo ket dua a bulbulan ti napalabas sangapulo ket dua a bulbulan ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{#time: r | -12 months -14 days}}|magnitude=months|spellout=y}} sangapulo ket dua a bulbulan ti napalabas sangapulo ket dua a bulbulan ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{#time: r | -12 months -14 days}}|magnitude=months|spellout=y|spelloutmax=11}} 12 a bulbulan ti napalabas 12 a bulbulan ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{#time: r | -12 months -14 days}}|magnitude=months|spellout=auto}} 12 a bulbulan ti napalabas 12 a bulbulan ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{#time: r | -4 years -14 days}}|magnitude=years|spellout=auto}} uppat a tawtawen ti napalabas uppat a tawtawen ti napalabas
WenY {{#invoke:Napalabas a panawen|main|July 1 2009|magnitude=weeks|spellout=yes}} 619 a lawlawas ti napalabas 619 a lawlawas ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{REVISIONTIMESTAMP}}|magnitude=days}} 688726 nga al-aldaw ti napalabas 2044 nga al-aldaw ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{REVISIONTIMESTAMP}}|magnitude=hours}} 16529443 nga or-oras ti napalabas 49079 nga or-oras ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{REVISIONTIMESTAMP}}|magnitude=minutes}} 991766625 a minminuto ti napalabas 2944775 a minminuto ti napalabas
N {{#invoke:Napalabas a panawen|main|{{REVISIONTIMESTAMP}}|magnitude=seconds}} 59505997505 a segsegundo ti napalabas 176686505 a segsegundo ti napalabas
Agsubli iti panid ti "Napalabas a panawen/pangsubok"