Ti nepnep (monsoon iti Ingles) ti panawen ti tudtudo wenno panagtutudo.