Pagidulinan ti datos ti kompiuter

teknolohia a buklen dagiti komponente ti kompiuter ken ti mausar a panagrekord a midia tapno matalinaay ti dihital a datos

Ti pagidulinan ti datos ti kompiuter Ingles: Computer data storage, masansan a tinawtawagan ti pagidulinan wenno memoria, ket ti teknolohia a buklen dagiti komponente ti kompiuter ken ti mausar a panagrekord a midia tapno matalinaay ti dihital a datos. Daytoy ti bugas nga annong ken ti kammasapulan a komponente dagiti kompiuter.

Kangrunaan a pagidulinan

urnosen

Ti kangrunaan a pagidulinan (iti Ingles: Primary Storage) wenno akin-uneg a memoria (iti Ingles: Internal memory), ket ti laeng dagus a maserrekan ti CPU. Ti CPU ket agtultuloy a mangbasa kadagiti instruksion a naidulin idiay ken itungpalna no nasken. Ti ania man a datos nga aktibo a mapatpataray ket maidulin pay idiay iti agpapada a wadan.