Pagpadaan ti kapigsa ti panag-gatang

Ti pagpadaan ti kapigsa ti panag-gatang (Inggles: purchasing power parity (PPP)), ket damagen na no mano a kuarta ti masapul a panaggatang ti maysa a kapadpadana a labba iti maimbagan kadagiti dua a sabali a pagilian, ken usaren na daytoy nga agkarkulo ti husto a ganganaet a panagsukat ti kuarta. Ti panag-usar ti dayta a PPP a bilang, ti maysa a bilang ti kuarta ket adda metten ti kapada na a kabilegan ti panaggatang iti sabsabali a pagilian. Ti sabali pay a panagusar ti PPP a bil-bilang ket ti panaggiddiat iti sangalubongan a matgedan.

GDP tunggal maysa a tao a naipagisu para iti pagpadaan ti kapigsa ti panag-gatang (PPP) ti lubong, 2014
Naipagisu a pagpadaan ti kapigsa ti panag-gatang idi (2003). Ti ekonomia ti Estados Unidos ket nausar a reperensia, ken naikabil ti 100. Ti Bermuda ket addaan ti kangatuan a pagsurotan ti kuenta iti 154; daytoy ket kayat na a sooen ket dagiti maimbagan idiay ket naginngina ngem idiay Estados Unidos.