Pammadayaw nga Oscar

dagiti gunguna a tinawen a maited para iti kalaing dagiti panaggun-od iti sinema


Ti Pammadayaw nga Academia, am-ammo kas Pammadayaw nga Oscar ket ti kalatakan a premio iti pelicula idiay Estados Unidos. Tinawen a maibalbalangat kadagiti kalalaingan nga aktor ken direktor ken kapipintasan a pelicula iti tawen, ikedkeddeng daytoy ti Academia ti Arte ken Siensia iti Pelicula, maysa a gimong dagiti direktor, actor ken dadduma pay a mangal-alagad ken mangmangged iti industria ti pelicula. Manipud 2003, addan 5,816 a kamkameng ti Academia.

Ti kalkalpas a pammadayaw ket naited idi 2006, iti maika-78 seremonia ti Academia.

Kitaen payUrnosen