Ti pinta ket ti anianan a likido, mailikido, wenno masilia a komposision a no ti kalpasan a panangidangep iti maysa a sustrato iti naingpis a tuon ket agpabalin iti maysa nga agsaragasag a natangken a kulapot. Kadawyan daytoy a maus-usar a panagsalaknib, panagmaris wenno ipaayan ti linabag kadagiti banbanag.

Namaga a berde a pinta