Plantilia:BST pangyuna ti panagurnos

Pakdaar a maipanggep kadagiti taudan
Daytoy nga artikulo ket nasken a maitunos iti annuroten dagiti biograpia ti sibibiag a tattao. Dagiti masuppiat a banag a maipanggep kadagiti sibibiag a tattao nga awan ti taudanna wenno awan ti nasayaat a nagtaudanna ket nasken a saan a maisenngat ken no adda, nasken a mapardasan a maikkat, nangruna no daytoy ket makapadakes. No ti kastoy a banag ket maul-ulit a maisengngat, wenno adda pay dagiti pakadanagan a maipanggep ti biograpia ti maysa a sibibiag a tao, pangngaasi nga ipadamag daytoy a banag ditoy. No sika ket adda pakaikamangam iti daytoy a suheto ken masapulmo ti tulong kadagiti banag a mainaig iti daytoy, pangngaasi a kitaen daytoy a panid.
Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a paammo ti panagurnos ket automatiko a maiparang no agurnos ti panid naikategoria iti Kategoria:Sibibiag a tattao wenno Kategoria:Mabalin a sibibiag a tattao. Ti paammo ti panagurnos ket maikabil iti URL ti panagurnos babaen ti MediaWiki:Common.js.

Kitaen pay