Daytoy a plantilia ket maus-usar kadagiti sakaanan dagiti artikulo a maipanggep kadagiti ili ken siudad ti Benguet.

Panagusar

urnosen

Ikabil ti {{Benguet}} iti baba ti artikulo.

Kasano ti panagtaripato ti pannakaiparang daytoy a plantilia
  • Usaren ti {{Benguet |state=collapsed}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba.
  • Usaren ti {{Benguet |state=expanded}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (napno a makita) naipadakkel.
  • Usaren ti {{Benguet |state=autocollapse}}  tapno maipakita daytoy a plantilia iti kasasaad a (nailemmeng) narebba no laeng adda ti sabali a plantilia nga isu met laeng a kita iti panid.
  • No naiyasentar iti sabali (kitaen ti parametro a state iti kaunegan ti kodigo ti plantilia), ti autocollapse ket isu ti kasisigud a kasasaad.