Plantilia:Pp-tungtungan-agar-aramat

Dokumentasion ti plantilia

Daytoy a plantilia ket inus-usar para kadagiti panid ti tungtungan ti agar-aramat a maipanggep kadagiti sibibiag a tattao a temperario a nasalakniban-bassit wenno napno a nasalakniban gapu ta ti panagabuso ti naserraan nga agar-aramat iti tungtunganda a panid.

No mausar para iti nasalakniban-bassit daytoy a palntilia ket ikategoriana dagiti artikulo iti Kategoria:Dagiti nasalakniban-bassit a panid ti agar-aramat ken tungtungan ti agar-aramat ti Wikipedia. No mausar para iti napno a salaknib daytoy a plantilia ket ikategoriana dagiti artikulo iti Kategoria:Dagiti nasalakniban a panid ti agar-aramat ken tungtungan ti agar-aramat ti Wikipedia. Para kadagiti panid a nasalakniban para iti tirtiris apakabilangan, nasken nga usaren ti {{pp-tirtiris}}.

Daytoy a plantilia ket saanto a makita kadagiti panid a saan a nasalakniban. Ti pananginayon daytoy a plantilia ket saan a mangsalaknid iti dayta. Maipakat laeng ti salaknib babaen dagiti administrador, ken mabalina maikiddaw idiay Wikipedia:Kiddaw para iti panagsalaknib ti panid.

Panagusar urnosen

Kitaen pay urnosen

Dagiti plantilia ti salaknib
Modulo:Banderola ti salaknib Panagurnos Panagiyalis Dagiti di pay maibanag a panagbaliw
Sapasap: {{pp}}
{{pp-nasalakniban}} {{pp-iyalis}} {{pp-pc1}} {{pp-pc2}}
WP:BST: {{pp-bst}} N/A N/A
Suppiat: {{pp-suppiat}} {{pp-iyalis-suppiat}} N/A
Nausar iti Umuna a Panid: {{pp-umuna-a-panid}} N/A N/A
Am-ammirisen iti Opisina: {{pp-opisina}} {{pp-isaad-manen}} {{pp-opisina-dmca}}
Tirtiris a pakabilangan: {{pp-tirtiris}} N/A N/A
Adu a pannakabuybuya a plantilia ken modulo: {{pp-plantilia}} N/A N/A
Tungtungan ti agar-aramat iti naserran nga agar-aramat: {{pp-tungtungan-agar-aramat}} N/A N/A
Bandalismo: {{pp-bandalismo}} {{pp-iyalis-bandalismo}} N/A
Napaut a termino: {{pp-semi-agnanayon}} {{pp-iyalis-agnanayon}} N/A
Pakaammo ti tungtungan a panid: {{permanente a nasalakniban}}
{{temporario a nasalakniban}}
N/A N/A
Daytoy a plantilia ket maikategoria idiay Kategoria:Dagiti nasalakniban a tungtungan a panid dagiti naserran nga agar-aramat ken Kategoria:Dagiti panid ti Wikipedia nga addaan kadagiti saan a husto a plantilia ti salaknib.
  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar