{{{1}}}

Dokumentasion ti plantilia

Panagusar

{{Str rep|<kuerdas>|<sapulen>|<mangsukat>}}

Mangisubli ti <kuerdas> iti umuna a kaada ti <sapulen> a masukatan iti <mangsukat>.

Dagiti pagarigan

  • {{str rep|Dagiti aso ket agkamatda kadagiti pusa|agkamatda|agayatda}} → Dagiti aso ket agayatda kadagiti pusa

Kitaen pay

  • Dagiti baw-ing − no adda, dagiti sabali a nagan daytoy a plantilia a mabalin a mausar
  • {{Sukatan}} - mangsukat amin a kaadda (naibatay iti Lua)