Plantilia:Taxonomy/Embryophytes/Plantae

Dagiti napuskol a ranngo ket mangipakita iti taksa a maipakitanto kadagiti
taxobox gapu ta ti ranngo ket nangruna wenno always_display=yes.

Taksa ti kapuonan
Dominio: Eukaryota  [Taksonomia; urnosen]
(di nairanggo): Diaphoretickes  [Taksonomia; urnosen]
(di nairanggo): Archaeplastida  [Taksonomia; urnosen]
Pagarian: Plantae  [Taksonomia; urnosen]
Klado: Embryophytes /Plantae  [Taksonomia; urnosen]Saanka a sigurado no apay nga addaka ditoy? Mangrugikan iti taksonomia iti Wikipedia.

Nagannak: Plantae [Taksonomia; urnosen]
Ranggo: clade (maiparang a kas Klado)
Silpo: Embryophyte|Embryophytes(maisilpo iti Embryophyte)
Naungaw: saan
Kanayon a maiparparang: saan
Taksonomiko a repreperensia:
Taksonomiko a repreperensia ti nagannak:
Kapada a kas ti takson: Embryophytes [Taksonomia; urnosen]