Prayle

kameng ti relihioso nga urnos ti Kristiano a mendikante

Ti prayle ket ti lalaki a kameng ti relihioso nga urnos ti Kristiano a mendikante. Ti prayle ket sagpaminsan pay a maus-usar kadagiti dati a kolonia ti Espania a kas titulo idiay Filipinas ken idiay Abagatan a laud nga Estados Unidos.

Ti grupo dagiti prayle; dagiti agdadamo iti Urnos Dagiti Rekoleto ti Augistiniano idiay Monasterio ti Marcilla, Navarra, Espania

Dagiti prayle ken dagiti monghe urnosen

Dagiti prayle ken maigiddiatda kadagiti monghe gapu ta matawtawaganda nga agnaed kadagiti ebangheliko a konseho (sapata iti kinapanglaw, panagteppel ken panagtulnog) iti serbisio iti kagimongan, imbes a babaen ti nagendan a panagsanay ken panagruknoy. Bayat a dagiti monghe ket agnanaedda iti komunidad nga bukod nga umdas, dagiti prayle ket kumaduada nga agtrabaho kadagiti kadkadawyan a tao ken suportaran babaen dagiti donasion wenno sabali pay a suporta ti karidad.[1]

Dagiti nagibasaran urnosen

Dagiti akinruar a silpo urnosen