Rangtay

estruktura a nabangon tapno maisangdapa dagiti pisikal a tiped

Ti rangtay ket isu ti estruktura a nabangon tapno maisangadpa dagiti pisikal a tiped a kas ti bagi ti danum, ginget, wenno kalsada, para iti panggep iti panangited ti pagdalanan kadagitoy a tiped. Adda dagiti adu a kita ti daremdem nga agserbi kadagiti naisangayan a panggep ken mangipakat kadagiti nadumaduma a situasion. Dagiti daremdem tirangrangtay ket aggigiddiat depende iti annong ti rangtay, ti kasasaad ti rabaw ti daga a pakaibangonan ti rangtay, ti material a mausar ti pannakabangonna ken dagiti pundo a magun-od ti pannakaaramidna.

Dagiti akinruar a silpo

urnosen