Rehion ti Shin'etsu

rehion ti Hapon

Ti Shin'etsu (信越地方, Shin'etsu Chihō) ket maysa a heograpikal a rehion iti Hapon.[1]

Daytoy a lugar ket buklenna dagiti daan a probinsia iti Shinano ken Echigo. Uray no daytoy ket pinagtitipon a nagnagan kadagitoy dua a probinsia, daytoy a rehion ket aglaon pay ti Isla ti Sado manipud iti Probinsia ti Sado. Mabirukan daytoy idiay moderno nga aldaw a prepektura dagiti Nagano ken Niigata.

Panagkadua a panagusar

urnosen

Ti nagan a Shin-Etsu Naiyarkibo 2012-03-04 iti Wayback Machine ket naus-usar dagiti minaig a multinasional a kompania ti kimiko.[2]

Ti Shin'etsu a Kangrunaan a Linia ket paset iti Perokarril ti Hapon a serbisio nga agpatpataray manipud iti Estasion ti Shinonoi idiay Prepektura ti Nagano aginggana idiay Estasion ti Niigata idiay Prepektura ti Niigata,.[3]

Idi 1926, ti Kompania ti Elektrisidad ti Shinetsu ket nagdudumaan a kas ti Shin'etsu Nitrohenio nga Abuno.[4]

Kitaen pay

urnosen

Dagiti nagibasaran

urnosen
  1. ^ Hashimoto, Mitsuo. (1990). Heolohia iti Hapón, p. 94., p. 94, iti Liblibro ti Google
  2. ^ Shin-Etsu Chemical, pakasaritaan ti kompania; ekstrakto, "Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. nangrugi iti panagtitipon dagiti danum ti Prepektura ti Nagano (Shinano-a lugar) ken ti apog a bato ti Prepektura ti Niigata (Echigo-a lugar).... Ti 'Shin' ti kompania ket naggapu iti Shinano ken'Etsu' a naala manipud iti Echigo."
  3. ^ Perrokarril ti Hapón, Shinetsu a linia; naala idi 2011-07-18
  4. ^ Molony, Barbara. (1990). Teknolohia ken Nailasin a Puonan: Ti sakbay a gubat Kimiko nga Industria ti Hapón, p. 137., p. 137, iti Liblibro ti Google
  • Hashimoto, Mitsuo. (1990). Heolohia iti Hapón . Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 10-ISBN 079230909X/13-ISBN 9780792309093; OCLC 123220781