Ti SM City Rosario ket maysa a dakkel a pagtagilakuan a naglukat idi Nobiembre 20, 2009 idiay Rosario, Cavite, Filipinas.

SM City Rosario
LokasionRosario, Cavite, Filipinas
Petsa a nalukatanNobiembre 20, 2009
NangaramidSM Prime Holdings
MangiturturongSM Prime Holdings
AkinkukuaSM Prime Holdings
Bilang dagiti paglakuan ken serbisio550 a puesto, 190 a panganan
Dagup a kalawa ti maupaan295,000 m²
Bilang ti kadsaaran2 kadagiti nangruna ken paglinglingayan a pagtagilakuan, 5 iti amianan ken dagiti abagatan a pagparkingan a pasdek