Lukatan ti nangruna a menu

Ti San Miguel Corporation ket ti maikatlo a kadakkelan a korporasion iti Filipinas iti kaadu ti kita. Ti San Miguel ti kadakkelan a kompania ti makan ken mainum iti Abagatan-a-Daya nga Asia, addaan iti 129 a paslidad iti rehion nga Asia-Pasipiko.

San Miguel Corporation
Kita-
Industria-
NakapundaranManila, Filipinas (1890)
KuartelFilipinas
Nagruna a tattao-
Prodprodukto-
Sapul-
Empleado-
Websitewww.sanmiguel.com.ph
San Miguel.jpg

Ti orihinal a pagaramidan iti serbesa iti Manila ket impasdek ti maysa nga Espaniol idi 1890. Partuatna ti nalatak a serbesa a San Miguel Beer a maiwarwaras ken mailaklako iti intero a sangalubongan.