Sasao a Palaungiko

pamilia ti pagsasao

Dagiti gangani a tallopulo a sasao a Palaungiko wenno sasao a Palaung–Wa manipud iti sasao nga Austroasiatiko.

Palaungiko
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Indotsina
Lingguistika a pannakaidasigAustroasiatiko
  • Khasi–Palaungiko
    • Palaungiko
Glottologeast2331  (East Palaungic)
west2791  (West Palaungic)
Lenguas khmúico-khásico.png
  Sasao a Palaungiko

PannakaidasigUrnosen

Diffloth & Zide (1992)Urnosen

Ti pamilia ti Palaungiko ket mairaman ti saan a basbassit a tallo a sanga, nga agraman pay dagiti saan a nalawag a puesto dagiti dadduma pagsasao. Kas pagarigan ti Lamet, ket sagpaminsan a naidasdasig a kas sabali a sanga. Ti sumaganad a pannakaidasig ket surotenna iti Diffloth & Zide (1992), a kas naibagbaga iti Sidwell (2009:131).

Adda dagiti agsuksukisok a mangiraman pay ti sasao a Mangiko, imbes a ti pannakaigrupo kaniada iti sasao a Pakaniko.

Sidwell (2010)Urnosen

Ti sumaganad a pannakaidasig ti pannakaisanga nga inted babaen ni Sidwell (2010, ms).[2]

Insingasing ni Sidwell (2014)[6] ti maysa maipatinayon a sanga a mangbukel iti:

Dagiti nagibasaranUrnosen

Adu pay a mabasbasaUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen