Sasao a Yam

pamilia ti pagsasao
(Naibaw-ing manipud iti Sasao a Tonda)

Ti sasao a Yam, ammo pay a kas ti sasao a Morehead ken Akinngato a Karayan Maro, ket ti pamilia ti sasao a Papuano. Mangiramanda kadagiti adu a pagsasao iti abagatan ken laud ti Karayan Fly idiay Papua Baro a Guinea ken ti Laud a Papua ti Indonesia.

Yam
Karkarayan Morehead ken Akinngato a Maro
Morehead–Wasur
Heograpiko a
pannakaiwarwaras
Baro a Guinea
Lingguistika a pannakaidasigAbagatan-Tengnga a Papuano ?
  • Yam
Pannakabingbingay
  • Kanum
  • Yey
  • Nambu
  • Tonda
Glottologmore1255[1]
Morehead and Upper Maro River languages.svg
Mapa ti sasao a Yam ti Baro a Guinea
  Sasao a Yam
  
  Dadduma a sasao a Papuano
  Sasao nga Austronesio
  Sasao nga Australiano
  Di matagtagitao

Ti nagan a Morehead ken Akinngato a Karayan Maro ket mangibaga ti likmut dagiti karayan Morehead ken Maro. Kaaduan dagiti pagsasao ket mabirukan iti pagbaetan dagiti karayan, ngem ti subgrupo ti Nambu ket naisasao idiay daya ti Morehead. Ni Evans (2012) ket imbes ket nga inbagbagana ti pamilia iti ad-adu a kompakto a nagan iti Yam. Daytoy a nagan ket nairegget babaen ti bilang ti kinapangruna dagiti banag ti lingguistika ken kultura: ti kayat a sawen ti yam (ken maitunos) ket "ugali, tradision"; ti kayat a sawen ti yəm (ken maitunos) ket "ket"; ken dagiti kamoti a makmakan ken ti sentro a kinapangruna ti kultura.

Tentatibo nga inraman ni Ross (2005) ti sasao a Yam iti naisingasing a pamilia ti Abagatan-Tengnga a Papuano. Iti kaudian, isupsuppiat ni (Evans 2012) a daytoy ket saan a nasayaat ken nasken pay mangala ti ad-adu a datos.

PannakaidasigUrnosen

 Yam 

Yey

Tonda (ti kadena ti dialekto): Kanum (dagiti lima a naisangayan a pagsasao: Smerky, Taemer, Barkari, Ngkolmpu, Baedi), Rema, Blafe, Ránmo, Arammba, Warta Thuntai, Kánchá, Kémä, Wára, Wérè, Kómnzo, Anta

Nambu: Nama, Namat, Neme, Ndre, Nambu, Namo (Nä), Lä (Len), Nen

Dagiti pangsandiUrnosen

Dagiti kinonstrukto manen ni Ross a pangsandi para iti pamilia ket ti,

Proto-Yam (Proto–Morehead – Akinngato a Maro)
I/we *ni
you *bu
s/he/they *be

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, dagiti ed. (2017). "Morehead–Wasur". Glottolog 3.0 (iti Ingles). Jena, Alemania: Instituto para iti Ebolusionario nga Antropolohia ni Max Planck.