Ti HotCat ket maysa a gadget nga us-usaren nga agpalaka iti panagnayon ken panagikkat ti kategoria, mabalin laeng nga usaren daytoy bbaen dagiti nakastrek nga agar-aramat ken masapul a pilien daytoy iti kakaykayatan. Kitaen ti sibubukel a dokumentasion ken tulong idiay commons, naisurat daytoy iti Ingles.