Ti HotCat ket maysa a gadyet nga us-usaren nga agpalaka ti panagnayon ken panag-ikkat ti kategoria, mabalin laeng nga usaren daytoy kadagiti nakastrek nga agar-aramet ken masapul a pilien daytoy idiay kakaykayatan. Kitaen ti sibubukel a dokumentasion ken tulong idiay commons, naisurat daytoy iti Ingles.