Dagiti linaonPanagbasaPanagurnosNalaing a panagurnosKakaykayatanAnnurotenDadduma pay a tulongDap-ayanSalsalusod


Dagiti tulong a maipanggep ti panagbasa ken panagbiruk iti Wikipedia.

Panagbiruk urnosen

Ti kapardasan a waya ti panagbiruk ti pakaammo ditoy Wikipedia ket ti dagus a panagbiruk. Iti kudil a Vector, ti ngato a kanawan iti tungngal maysa a panid ket addan ti maysa a kahon ti pagbirukan nga addan ti law-asan nga ikono.

Ikabilmo dagiti banag a kayatmo a biruken ken pindutem ti ↵ Enter wenno no ti law-asan nga ikono No ti panid ket addaan ti isu met laeng a titulo ti ikabilmo, daguska a maipan iti dayta a panid. No saan, agbiruk amin kadagiti panid it wiki, ken mangipakita iti maysa a listaan dagit iartikulo a maipada kadagiti termino ti panagbirukmo, wenno ti maysa a mensahe no awan kadagiti kapada a nabirukan.

Kadagiti dadduma pay a kudil,

Inkan - ti panagpindut daytoy (wenno ti panagpidut ti ↵ Enter) ket mangipan kenka iti panid, no adda.

Agbiruk - ti panagpindut daytoy ket agbiruk kadagiti artikulo iti wiki

Dagiti sabali pay a panagbiruk urnosen

  • Mabalin pay ti agusar kadagiti panarasan a letra it napardas a panagbiruk kadagiti artikulo.
  • Mabalin pay nga usaren ti agbiruk idiay espesial a pampanid ti amin a panid, piliem ti (umuna) iti pagpilian, piliem a saan a mairaman dagiti baw-ing ken kalpasanna pinduten ti pindutem ti Inkan.
  • Mabalin pay nga usaren ti panagbiruk kadagiti artikulo babaen ti kategoria dagiti artikulo.