Ti virama (Sanskrito: विराम, lit.'virāma') ket ti sapasap a termino ti diakritiko kadagiti adu a sinuratan a Brahmiko, a mairaman ti Devanagari ken sinuratan nga Akindaya a Nagari, nga inus-usar a mangpasardeng ti nakasigud a paaweng a no saan ket mapasamak iti tunggal maysa a letra ti konsonante. Ti nagan ket Sanskrito para iti "panangipasardeng, panangipatingga, wenno panangilapped".

Dagiti akinruar a silpoUrnosen