Wagayway ti California

wagayway ti estado ti California, Estados Unidos
(Naibaw-ing manipud iti Wagayway iti California)

Ti Oso a Wagayway ket isu ti opisial a wagayway iti estado iti California. Ti nasakbayan daytoy a wagayway ket naipatayab idi 1846 a Gulo iti Oso a Wagayway a makunkuna metten nga Oso a Wagayway.


Wagayway ti California
Flag of California.svg
Nagan Ti OSO a Wagayway
Panagusar Paisano ken estado a wagayway ken estado a wagayway a maipapan iti taaw Sibil ken estado a wagayway, estado a wagayway para iti baybay
Panagbagay 2:3
Naampon Pebrero 3, 1911
Daremden Naibantay iti wagayway a naipatayab idi Gulo iti Oso a Wagayway. Addaan ti maysa a nalabbaga a bituen, maysa a nalabbaga a raya iti baba, ken maysa nga oso.

Ti agdama a wagaywayUrnosen

Ti immuna nga opisial a bersion iti Oso a Wagayway ket naampunan babaen ti Lehislatura iti Estado iti California ken napirmaan a kas linteg babaen ni Gobernador Hiram Johnson idi 1911 a kas isu ti opisial a naiestaduan a wagayway..[1]

Dagiti nagibasaranUrnosen

  1. ^ The Statutes of California and Amendments to the Codes passed at the Thirty-Ninth Session of the Legislature 1911, Chapter 9, p. 6