World Wide Web

(Naibaw-ing manipud iti Web)

Ti World Wide Web (naipangyababaan a kas ti WWW wenno W3,[1] kadawyan a naam-ammuan a kas ti web) ket ti sistema dagiti nagsisilpo a dokumento ti hypertesto a maserrekan babaen ti Internet. No agusar ti pagbasabasa ti web, mabalinen ti makabuya kadagiti panid ti web a mabalin nga aglaon ti testo, ladladawan, dagiti video, ken dadduma pay a multimidia ken daliasaten kadagiti nagabetanda babaen dagiti hipersilpo.

Grapikal a pannakaipakita ti Web iti aglawlaw ti Wikipedia

Dagiti nagibasaran urnosen

  1. ^ "World Wide Web Consortium". The World Wide Web Consortium (W3C)...