Wikipedia:AutoWikiBrowser

(Naibaw-ing manipud iti Wikipedia:AWB)

Ti AutoWikiBrowser (masansan a naipangyababaan ti AWB) ket isu ti semi automatiko nga editor ti MediaWiki para iti Windows XP ken dagiti pay naud-udi, nadaremdem daytoy tapno makaaramid mangpapardas ken mangpalaka kadagiti makabannog ken maul-ulit nga obra. Daytoy ket kasla pagbasabasa nga automatiko a manglukat ti panid kalpasan no maidlin ti naudi. No maisentar a maaramid, daytoy ket mangisingasing kadagiti pangsukat (kadawyan a ti panagporma) a sapasap laeng kadaggiti nangruna a pangsuksukat.

Iti agdama, ti AWB ket mabalin a makapartuat ti listaan dagiti panid manipud ti agmaymaysa wenno nadumaduma a kategoria, ti "dagiti nakasilpo ditoy", ti wiki a silsilpo iti panid, ti testo iti papeles, ti Google a pangbiruk, ti bambantayan ti agar-aramat, wenno dagiti kontribusion ti agar-aramator. Ti AWB adda pay kadagiti naitiptipon a programa tapno agkita kadagiti database dumps Wikipedia . Ti pagurnosan a kahon ti AWB ket suportaranna ti Microsoft Text Services Framework para iti panag-usar ti panagadlaw ti bitla/dagiti panangikat ti surat-ima.