Wikipedia:Dagiti pirma

Ti panagpirma ti inpablaak kadagiti tungtungan a panid, para kadagiti artikulo ken saan nga artikulo a nagan ti espasio, ket nasayaat a panagsanay, ken mangikeddeng iti pannakitungtung babaen ti panagtulong a manginagan ti nagsurat ti naisangsangayan a komentario. Dagiti dadduma nga agar-aramat ket mabalindanto nga agdaliasat iti maysa a tungtungan a panid ken maiyebkasda dagiti bukodda a komentario ti naisangsangayan, ken ti wenno dagiti maitutop nga agar-aramat. Ti pannakisinnarita ket maysa a nangruna a paset ti panagtitinnulongan a panagurnos, gapu ta daytoy ket makatulong kadagiti agar-aramat tapno maawatanda ti panagrang-ay ken ebolusion ti maysa nga obra.

Dagiti komentario a naipablaak kadagiti tungtungan a panid ti agar-aramat, dagiti tungtungan a panid ti artikulo ken dagiti sabali pay a tungtungan a panid ket nasken a maitutop a mapirmaan. Ti panagusar ti panagpirma a nakaro ken agtultuloy a manggulgulo ket mabalin a pakaiturongan ti pannakaserra babaen ti annuroten ti manggulgulo a panagurnos.

No agurnos kadagiti artikulo ti umuna a nagan ti espasio, nasken a saan a pirmaan, gapu ta ti artikulo ket nagbibingayan nga obra a naibatay kadagiti kontribusion ti adu a tattao, ken ti maysa nga editor ket saan koma a maisalumina kadagiti sabali nga editor.

Panggep dagiti pirma

urnosen

Dagiti pirma iti Wikipedia ket mangilasin kenka a kas agar-aramat ken dagiti kontribusionmo iti Wikipedia. Dagitoy ket mangawis iti sibil a pannakitungtung babaen ti panangilasi iti mannurat iti naisangayan a komentario ken ti petsa a pannakaaramid. Gapu iti dayta, ti kaada iti saan a nasayaat a pirma ket maup-upay. Iti sapasap, ti ania man a saan a maipalubos iti nagan ti agar-aramat ket nasken a saan a mausar iti pirma.

Kaano a saan ken mausar dagiti pirma

urnosen

Dagiti aniaman a pablaak a maaramid kadagiti panid ti tungtungan ti agar-aramat, pampanid ti tungtungan ti artikulo ken dagiti ania man a dadduma a panid ti tungtungan ket nasken a mapirmaan. Dagiti panagurnos kadagiti artikulo ket nasken a saan a mapirmaan, gapu ta dagiti pirma iti Wikipedia ket saan a mangikeddeng iti panagtagikua wenno panangibukod a panagsurat iti aniaman nga artikulo. Imbes a ti pakasaritaan ti panid ket isun ti agserbi a panangilasin kadagiti panagurnos dagiti agar-aramat. Isu a dagiti pirma ket saan a nasken a mausar kadagit pakabuklan ti panagurnos, gapu ta saan dagitoy a maipatarus manipud ti ~~~~.

Kasano ti agpirma kadagiti pablaakmo

urnosen

Kaykayat a pagpilian

urnosen

Panagusar kadagiti uppat a tilde

urnosen

Add dagiti dua a waya iti panagpirma kadagiti pablaakmo:

  1. Iti gibus dagiti komentariom imakinilia ti uppat a tilde (~), kasla daytoy: ~~~~.
  2. No us-usarem ti pagpilian ti baras ti ramit ti panagurnos (daytoy ket kadawyan nga agparang a kasisigud iti pagbuyaan iti pagurnosan),[1] pinduten ti ikono ti pirma:   wenno  , tapno mainayon dagiti upat a tilde.

Ti pirmam ket agparangto kalpasana maidulin dagiti binaliwam. Ti resulta a maiparuar ket isu met laeng kadagiti dua a kaso.

Ti panangimakinilia kadagiti uppat a tilde ket resultanto iti sumaganad:

Wikimarkup Kodigo a resulta Maiparang a resulta
~~~~ [[Agar-aramat:Kaspagarigan|Kaspagarigan]] ([[Agar-aramat tungtungan:Kaspagarigan|tungtungan]]) 02:21, 25 Hunio 2024 (UTC) Kaspagarigan (tungtungan) 02:21, 25 Hunio 2024 (UTC)[sungbat]

Gapu ta ti panangimakinilia kadagiti uppat a tilde ket manginayon iti oras ken petsa iti resulta ti pirmam, daytoy ti kaykayat a pagpilian para iti panagpirma kadagiti pablaakmo kadagiti tungtungan.

Laglagipem a no piliem iti agkontribusion a saan a sumrek, wenno addaanka iti pakabilangan, nasken a pirmaam latat dagiti pablaakmo. Iti daytoy a kaso ti IP a pagtaengam ket isunto ti mausar a naganmo nga agar-aramat, ken mangisilpunto daytoy iti pakasaritaan dagiti kontribusionmo. Ti IP a pagtaengam ket mabalin a kaslanto iti 192.0.2.213 wenno 2001:DB8:CEEE:21B:DB60:07FE:4277:63FF.

Dagiti sabali a pagpilian

urnosen

Panagusar kadagiti tallo a tilde

urnosen

Ti panangimakinilia kadagiti tallo a tilde ket resultanto iti sumaganad:

Wikimarkup Kodigo a resulta Maiparang a resulta
~~~ [[Agar-aramat:Kaspagarigan|Kaspagarigan]] ([[Agar-aramat tungtungan:Kaspagarigan|tungtungan]]) Kaspagarigan (tungtungan)

Nupay kasta, gapu ta daytoy ket awan iti petsa ken oras iti pirmam, pirmaam laeng koma iti daytoy a waya no agibatbati kadagiti sapasap a pakdaar iti panidmo wenno panid ti tungtungam. Daytoy ket napalaka pay nga apat (imbes a ti mangimakinilia ti napno a kodigo) no kayatmo ti mangited ti silpo iti tungtungam a panid.

Panagusar kadagiti lima a tilde

urnosen

Ti panangimakinila kadagiti lima a tilde ket pagbaliwenna ti petsa ken oras iti agdama a petsa ke oras, a saan a manginayon ti pirmam, kasla iti daytoy:

Wikimarkup Kodigo a resulta Maiparang a resulta
~~~~~ 02:21, 25 Hunio 2024 (UTC) 02:21, 25 Hunio 2024 (UTC)

Iti sapasap, no makisinnarita kadagiti dadduma nga agar-aramat, nasken nga usarem ti maysa kadagiti dati a pagpilian, ken saan laeng ti oras ken petsa.

  1. ^ No ti pannakaisaad ti pagbasabasa ket saan a mangipalubos iti JavaScript, agparang laeng dagiti ikono no mabaliwan ti pannakaisaad. No ti pagbasabasa ket naisaad a saan nga agiparang kadagiti rerato, ti ikono ket mabalin a mabirukan iti "Pirma, petsa ken oras"