Wikipedia:Tarabay ti gapu ti saan a nawaya a panagusar

No mausar ti saan a nawaya a midia iti Wikipedia, nasken a maipresenta iti panid ti deskripsion ti ladawan ti gapu ti pannakausarda, daytoy ket tinawtawagan ti gapu ti saan a nawaya a panagusar (Ingles:non-free use rationale, use rationale ken fair use rationale), a mangipalawag no kasano ti pannakausar ti ladawan iti waya a maitunos iti kriteria ti saan a nawaya a linaon ti Wikipedia. Daytoy a gapu ket ket makatulongto kadagiti agar-aramat a mangikeddeng no ti panagtunton iti nasayaat a panagusar ket mabalin a maipakat kadagiti nadumaduma a kita ti panagusar wenno iti saan a nawatiwat a sakop dagiti panagusar. Makatulongto pay daytoy a mangikeddeng no ti naited a panagtunton iti nasayaat a panagusar ket maitutop para iti Wikipedia.

No agus-usarka kadagiti saan a nawaya a ladawan wenno sabali a midia, nasken a mangiramanka kadagiti dua a banag idiay panid ti deskripsion ti ladawan:

  1. Ti maysa a maitutop nga etiketa ti karbengan ti kopia a mangipalawag ti batayan a panagtunton iti nasayat a panagusar. Kitaen ti Wikipedia:Dagiti etiketa ti karbengan ti kopia ti ladawan/Saan a nawaya para iti listaan.
  2. Ti naisalaysayan a gapu ti nasayaat a panagusar. Ti sabali, a naisangayan a gapu ket nasken a maited iti tunggal maysa a panagusar iti ladawan ti artikulo. Ti nagan ti artikulo a nakausaran ti ladawan ke nasken a mairaman iti gapu.

Siguraduen nga ammiresen dagiti tarabay iti saan a nawaya a linaon sakbay nga ikarga ti papeles.