Ti tawen idi 1841 ket kadawyan a tawen a mangrugi iti Biernes iti kalendario a Gregoriano ken ti kadawyan a tawen a mangrugi iti Biernes ti nabunbuntog iti 12 nga aldaw a kalendario a Huliano.

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen


Abril–HunioUrnosen

NaipasngayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1841 iti Wikimedia Commons