Ti tawen ti 1864 ket bisiesto a tawen a nangrugi iti Biernes iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a nangrugi iti Mierkoles iti nabunbuntog iti 12 nga aldaw a kalendario a Huliano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

AbrilUrnosen

HulioUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen