Ti 1938 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Sabado iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

MarsoUrnosen

AgostoUrnosen

DisiemmbreUrnosen

PimmusayUrnosen

AgostoUrnosen

OktubreUrnosen

NobiembreUrnosen