Ti 1872 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1872 iti Wikimedia Commons