Ti 1900 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

MarsoUrnosen

AbrilUrnosen

HulioUrnosen

OktubreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

MarsoUrnosen

AbrilUrnosen

AgostoUrnosen

SeptiembreUrnosen