Ti 1944 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Sabado iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

AgostoUrnosen

OktubreUrnosen