Ti 1908 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen