Ti tawen idi 1868 ket ti bisiesto a tawen a mangrugi iti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano ken ti bisiesto a tawen a mangrugi iti Lunes ti nabunbuntog iti 12 nga aldaw a Kalendario a Huliano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1868 iti Wikimedia Commons