Sona ti oras

rehion iti Lubong nga addaan ti agpapada a pagalagadan ti oras para iti kalintegan, komersial ken sosial a pakaipanggepan

Ti sona ti Oras ket maysa a rehion iti Lubong nga addaan iti agpapada a Pagalagadan ti oras para iti kalintegan, komersial ken sosial a pakaipanggepan. Tapno ti maysa a pagorasan ket agnaynayon nga agpadpada iti maysa a paset iti aldaw no agtayyek ti Daga, iti sabsabali a lugar iti Daga ket nasken nga addaan da ti sabsabali a pagorasan. Ti sona ti oras ket naus-usaren iti moderno a panawen tapno ti dua siudad iti agpada a lugar ket addaan da ti agpada nga oras, para iti panglaka ken panakasayaat ti pakitinnarusan.

Mapa dagiti Sangalubongan a lokal nga oras, (a mairaman ti DST), manipud idi Enero 2012

Dagiti nagibasaran

urnosen