Ti 1919 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

MayoUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

OktubreUrnosen

PimmusayUrnosen

AbrilUrnosen

OktubreUrnosen