Ti 1849 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

NaipasngayUrnosen

PimmusayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Hulio–DisiembreUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1849 iti Wikimedia Commons