Lukatan ti nangruna a menu

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

Hulio–SeptiembreUrnosen

  • Agosto 10 – Ti Ecuador ket nangirangarang ti panakawayawayana manipud ti Espana.

NaipasngayUrnosen

Enero–HunioUrnosen


PimmusayUrnosen

Kasilpo iti ruarUrnosen

  Midia a mainaig iti 1809 iti Wikimedia Commons