Ti 1865 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Domingo iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

Enero–MarsoUrnosen

Abril–HunioUrnosen

Hulio–SeptiembreUrnosen

NaipasngayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Hulio–DisembreUrnosen

PimmusayUrnosen

Enero–HunioUrnosen

Dagiti akinruar a silpoUrnosen

  Dagiti midia a mainaig iti 1865 iti Wikimedia Commons