Ti 1915 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Biernes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

MarsoUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

NobiembreUrnosen

DisembreUrnosen

PimmusayUrnosen