Ti 1932 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Biernes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

PebreroUrnosen

MarsoUrnosen

AgostoUrnosen

NobiembreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen