Ti 1940 ket maysa a bisiesto a tawen a nangrugi iti aldaw ti Lunes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

EneroUrnosen

PebreroUrnosen

AbrilUrnosen

MayoUrnosen

HulioUrnosen

NobiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

MarsoUrnosen

MayoUrnosen

SeptiembreUrnosen