Ti 1942 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Huebes iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

AbrilUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

OktubreUrnosen

NobiembreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen