Ti 1958 ket maysa a kadawyan a tawen a nangrugi iti aldaw ti Mierkoles iti kalendario a Gregoriano.

PaspasamakUrnosen

NaipasngayUrnosen

MarsoUrnosen

AgostoUrnosen

 
Ni Michael Jackson idi 1984

SeptiembreUrnosen

NobiembreUrnosen

DisiembreUrnosen

PimmusayUrnosen

MayoUrnosen

HunioUrnosen

AgostoUrnosen

OktubreUrnosen